Förvaltningsberättelse 2020

Vänföreningens tjugonde verksamhetsår

Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 24 augusti 2000 och registrerades vid Skattemyndigheten den 10 november 2000.

Ändamål enligt § 1 i stadgarna: ”Vänföreningen ser som sin främsta uppgift att stödja Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne vars ändamål är att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet. Genom att stärka dessa värden motverkas undergrävande strömningar som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Stiftelsens ändamål kan också främjas genom att vänföreningen genomför informationsinsatser i Segerstedts anda och samlar in medel till stiftelsen.

En huvuduppgift är att rekrytera nya medlemmar till vänföreningen och att hålla dessa informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen.

Vänföreningen skall verka för att den inrättade professuren vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn kan fortleva.

Stadgarna fastställdes den 24 augusti 2000. En reviderad version godkändes enhälligt på årsmötet den 18 maj 2016.

Vänföreningen består av de fysiska och juridiska personer som har inbetalt årsavgift eller på annat sätt stött vår verksamhet. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Årsmötet hölls den 12 maj. På grund av den rådande situationen med coronaviruset hölls den inledande föreläsningen och årsmötet digitalt via Zoom. Årets föreläsare var Cecilia Malmström som talade under rubriken ” Demokratins utmaningar i Coronatider”. Via Zooms chat-funktion kunde alla som deltog ställa frågor till Cecilia Malmström och sedan under det följande årsmötet.

Därefter följde årsmötesförhandlingar.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter skall vara två (2). Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre år med möjlighet till omval. Revisorerna utses för en tid av ett år.

På förslag av valberedningen omvaldes styrelseledamot Gunilla Ivarsson för en tid av tre årTill nya styrelseledamöter invaldes Anneli Eriksson och Nils Hansson för en tid av tre år.

 Till ledamöter i valberedningen omvaldes Anders Franck (sammankallande), Monica Hirsch och Ingrid Thulin. Samtliga för en tid av ett år.

 Ordföranden avtackade avgående styrelseledamöterna Thomas Erhag och Ulrika Nandra för deras insatser.

Till auktoriserad revisor omvaldes Gunilla Lönnbratt, PwC, och till revisorssuppleant invaldes Inger Kollberg, PwC, båda för en tid av ett år.

Styrelsen har haft följande sammansättning under året:

Ordinarie ledamöter: Elisabet Litsmark Nordenstam, ordförande, Mats Andrén, Anneli Eriksson, Nils Hansson, Jenny Holmstrand, Monica Håkansson, Gunilla Ivarsson och Ulf Johansson.

Suppleanter: Marika Andersson och Kristian Wedel.

Hedersledamöter: Maj-Britt Anckar och Anette Carlsson

 Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat SEK 250 per år samt oförändrat SEK 4900 för ett permanent medlemskap.

 Utöver årsmötet har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden.

När det inte är corona-tider så delar vi ut skolstipendier i samband med skolavslutningen i juni tillsammans med Willinska Stiftelsen. Stipendiet består av ett diplom och en bokpremie. Stipendiaterna får också biljetter till bokmässan (gåva från Bok & Bibliotek), dock inte i år. Vanligtvis är representanter från styrelsen närvarande såsom utdelare och för att informera om vänföreningen. I år fick vi hjälp av rektorer och lärare för utdelningsceremonin. Årets stipendiater fanns i Katrinelundsgymnasiet, Sjumilaskolan, Glöstorpsskolan, Lövgärdesskolan och Långmosseskolan och tilldelades de elever som inte har svenska som sitt första egna språk och som under året visat stora framsteg i att tillägna sig svenska. Urvalet av förtjänta elever sköts av respektive skolas personal. Intresset från elever och lärare är mycket stort.

Årets bokmässa den 24 – 27 september skedde digitalt. Vanligtvis så delar vi ut Frihetstonen och placerar ut våra skrifter i Göteborgs universitets monter. Vi ser fram emot att kunna återuppta denna ordning 2021.

För femte året i rad arrangerade Vänföreningen tillsammans med Segerstedtinstitutet, GU, Den Globala Skolan, Lärarförbundet och Göteborgs stad en fortbildningsdag för lärare. I år genomfördes utbildningsdagen digitalt. En konsekvens av detta blev ett kortare och mer koncentrerat program och att vi kunde vända oss till deltagare i hela landet, inte enbart i Västsverige. Tanken med dagen är att de deltagande lärarna ska få både kunskapspåfyllning och konkreta handfasta redskap att använda i klassrummet. Dagen är en kombination av föreläsningar och workshops. Frågestunder och diskussioner kunde genomföras via chatt och aktivt ZOOM-deltagande. I programmet medverkade Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia och Molly Svensson, Sensus.  Handboken ”Sätt ner foten” presenterades, Göteborgs Stads första skolhandbok mot rasism

Vänföreningen ser som sin främsta uppgift, utöver att samla in medel till stiftelsen, att rekrytera nya medlemmar och att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen. Förutom att kalla till årsmöte skickar vi ut inbjudan till vårens Torgny Segerstedtföreläsning och till höstens utdelning av Frihetspennan och Frihetstonen. Dessutom skickar vi i december ut ett brev om årets verksamhet tillsammans med skriften ”Vilja frihet – motstå våldet”.

Vänföreningens styrelse är mycket tacksam för det stöd och den uppmuntran våra medlemmar ger oss. Vi tar gärna emot fler goda idéer om hur vi kan utveckla verksamheten ytterligare.

Vänföreningens förvaltningsberättelse 2017

Vänföreningens förvaltningsberättelse 2018

Vänföreningens förvaltningsberättelse 2019