Liten ordlista

Diskriminering – negativ särbehandling utifrån medvetna eller omedvetna föreställningar om att en person har lägre värde på grund av något slags grupptillhörighet. I botten finns ofta fördomar kring kön, etnicitet eller sexuell tillhörighet.

Etnocentrism – den egna gruppen används som måttstock när andra grupper bedöms.

Främlingsfientlighet – negativa attityder gentemot människor som uppfattas vara ”främmande” och olika en själv.

Normkritik – att kritiskt undersöka vilka normer som råder. Ofta ses normkritik som en maktfråga, den som tillåts definiera vad som är normalt respektive onormalt får ett övertag över den som beskrivs som undantag eller avvikande.

Radikalisering – med våldsbejakande eller våldsfrämjande radikalisering menas att en person på relativt kort tid börjar sympatisera med eller ansluta sig till en grupp som är redo att använda våld för att nå ett politiskt eller religiöst mål.

Rasifiering – uttrycket används både i debatten och i forskningen för att beskriva att människor tillskrivs egenskaper utifrån stereotypa fördomar om deras bakgrund eller ursprung. Begreppet kan användas för att förklara hur en grupp människor börjar uppfattas av andra som medlemmar i en annan ”etnisk grupp” eller ”ras”.

Rasism – det finns många olika definitioner av rasism. Ofta ingår föreställningar om att mänskligheten går att dela in i olika raser, att raserna har olika karaktärsdrag som utmärker alla i gruppen och att det finns en hierarki mellan raserna. Enligt modern genforskning existerar inte mänskliga raser.

Xenofobi – det grekiska ordet för främlingsrädsla.