Förvaltningsberättelse 2019

 VÄNFÖRENINGENS NITTONDE VERKSAMHETSÅR

Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 24 augusti 2000 och registrerades vid Skattemyndigheten den 10 november 2000.

Ändamål enligt § 1 i stadgarna: ”Vänföreningen ser som sin främsta uppgift att stödja Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne vars ändamål är att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet. Genom att stärka dessa värden motverkas undergrävande strömningar som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Stiftelsens ändamål kan också främjas genom att vänföreningen genomför informationsinsatser i Segerstedts anda och samlar in medel till stiftelsen.

En huvuduppgift är att rekrytera nya medlemmar till vänföreningen och att hålla dessa informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen.

Vänföreningen skall verka för att den inrättade professuren vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn kan fortleva.”

Stadgarna fastställdes den 24 augusti 2000. En reviderad version godkändes enhälligt på årsmötet den 18 maj 2016.

Vänföreningen består av de fysiska och juridiska personer som har inbetalt årsavgift eller på annat sätt stött vår verksamhet. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Årsmötet hölls den 20 maj. Vi inledde med att lyssna till poeten och ledamoten i Svenska Akademin, Jila Mossaed. Hon berättade om sitt liv, sin resa, sitt författarskap och om vad det innebär att byta språk. Hon läste också några av sina dikter.

Därefter följde årsmötesförhandlingar.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter skall vara två (2). Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre år med möjlighet till omval. Revisorerna utses för en tid av ett år.

På förslag av valberedningen omvaldes ordförande Elisabet Litsmark Nordenstam för en tid av tre år. Till suppleant omvaldes Kristian Wedel för en tid av tre år. Till nya styrelseledamöter invaldes Ulf Johansson, Ulrika Nandra och Monica Håkansson för en tid av tre år. Till ny suppleant invaldes Marika Andersson för en tid av tre år.

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Anders Franck (sammankallande) och Monica Hirsch samt invaldes Ingrid Thulin. Samtliga för en tid av ett år.

Ordföranden avtackade avgående styrelseledamöterna Maj-Britt Anckar, Anette Carlsson och Hamid Zafar samt valberedningens Ellen Andolf Steinwall för deras insatser.

Maj-Britt Anckar och Anette Carlsson utnämndes till hedersledamöter i Vänföreningens styrelse för sina insatser sedan starten år 2000.

Till auktoriserad revisor omvaldes Gunilla Lönnbratt, PwC, och till revisorssuppleant invaldes Tobias Fahlqvist, PwC, båda för en tid av ett år.

Styrelsen har haft följande sammansättning under året:

Ordinarie ledamöter: Elisabet Litsmark Nordenstam, ordförande, Mats Andrén, Thomas Erhag, Monica Håkansson, Gunilla Ivarsson, Jenny Jernberg, Ulf Johansson och Ulrika Nandra.

Suppleanter: Marika Andersson och Kristian Wedel.

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat SEK 250 per år. 2018 infördes möjligheten till ett permanent medlemskap, vilket fastställdes till oförändrat SEK 4900.

Utöver årsmötet har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden.

I samband med skolavslutningen i juni delade vi, tillsammans med Willinska Stiftelsen, ut stipendier till elever i Katrinelundsgymnasiet, Sjumilaskolan, Glöstorpsskolan, Lövgärdesskolan och Långmosseskolan. Stipendiet, som består av en bokpremie och biljetter till årets bokmässa (gåva från Bok & Bibliotek), delas ut till elever som inte har svenska som sitt första egna språk och som under året visat störst framsteg i att tillägna sig svenska. Urvalet av förtjänta elever sköts av respektive skolas personal. Intresset från elever och lärare är mycket stort.

På bokmässan den 26 – 29 september fick vi ha våra skrifter i Göteborgs universitets monter. Mathias Färdigh från JMG och Stefan Eklund, chefredaktör för Borås Tidning och tillika styrelseledamot i stiftelsen, diskuterade hoten mot mångfalden i medierna.

Den 28 oktober, för fjärde året i rad, var Vänföreningen tillsammans med Den globala skolan, Segerstedtinstitutet, Göteborgs Stad och Lärarnas Riksförbund arrangör för en Fortbildningsdag för lärare på olika nivåer. Dagen är en kombination av föreläsningar och workshops. Tanken med upplägget är att de deltagande lärarna ska få både kunskapspåfyllning och konkreta handfasta redskap att använda i klassrummet. I programmet medverkade Christer Mattsson, Segerstedtsinstitutet, Anne Birgitta Nilsen, Oslo Universitet, Daniel Poohl, Expo och Camilla Sjöström, Forum för levande historia. Arrangemanget var mycket uppskattat och 120 personer deltog.

Vänföreningen ser som sin främsta uppgift, utöver att samla in medel till stiftelsen, att rekrytera nya medlemmar och att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen. Förutom att kalla till årsmöte skickar vi ut inbjudan till vårens Torgny Segerstedtföreläsning och till höstens utdelning av Frihetspennan. Dessutom skickar vi i december ut ett brev om årets verksamhet tillsammans med skriften Vilja frihet – motstå våldet.

Vänföreningens styrelse är mycket tacksam för det stöd och den uppmuntran våra medlemmar ger oss. Vi tar gärna emot fler goda idéer om hur vi kan utveckla verksamheten ytterligare.