Vänföreningens artonde verksamhetsår

Förvaltningsberättelse

Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 24 augusti 2000 och registrerades vid Skattemyndigheten den 10 november 2000.

Ändamål enligt § 1 i stadgarna: ”Vänföreningen ser som sin främsta uppgift att stödja  Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne. Stiftelsens ändamål är att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet. Genom att stärka dessa värden motverkas undergrävande strömningar som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Stiftelsens ändamål kan också främjas genom att vänföreningen genomför informationsinsatser i Segerstedts anda och samlar in medel till stiftelsen.

En huvuduppgift är att rekrytera nya medlemmar till vänföreningen och att hålla dessa informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen.

Vänföreningen skall verka för att den inrättade professuren vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn kan fortleva.”

Stadgarna fastställdes den 24 augusti 2000. En reviderad version godkändes enhälligt på årsmötet den 18 maj 2016.

Vänföreningen består av de fysiska och juridiska personer, som har inbetalat årsavgift eller på annat sätt stött vår verksamhet. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Årsmötet hölls den 15 maj i Torgny Segerstedtsalen, Göteborgs universitet. Vi inledde med att lyssna till en föreläsning av Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman.  Rubriken var: ”Här skall tjatas! – om vikten av motstånd, förtvivlan och påstridighet i en tid då demokratin hotas”. Därefter följde årsmötesförhandlingar.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter skall vara två (2). Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre år med möjlighet till omval. Revisorerna utses för en tid av ett år.

På förslag av valberedningen beslutade årsmötet att till nya ordinarie ledamöter för en tid av tre år invälja Mats Andrén, Jenny Jernberg och Hamid Zafar och att omvälja Thomas Erhag , också han för en tid av tre år. Övriga styrelseledamöters mandattid hade ej gått ut.

Till auktoriserad revisor omvaldes Gunilla Lönnbratt, PwC och till revisorssuppleant invaldes Klas Björnsson, PwC, båda för en tid av ett år.

Till sammankallande i valberedningen valdes Anders Franck och till ledamöter Ellen Andolf Steinwall och Monica Hirsch.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Elisabet Litsmark Nordenstam, ordförande, Maj-Britt Anckar, Mats Andrén, Anette Carlsson, Thomas Erhag, Gunilla Ivarsson, Jenny Jernberg och Hamid Zafar. Suppleanter: Bernt Kjellander och Kristian Wedel.

Medlemsavgiften fastställdes till SEK 250 per år. Medlem kan välja ett permanent medlemskap för en engångsavgift på SEK 4.900. Vänföreningen har under året haft 210 betalande medlemmar.

Utöver årsmötet har styrelsen under året haft fem protokollförda sammanträden.

I samband med skolavslutningen i juni delade vi, tillsammans med Willinska Stiftelsen, ut stipendier till elever i Katrinelundsgymnasiet, Sjumilaskolan, Glöstorpsskolan, Gårdstensskolan och Långmosseskolan. Stipendiet, som består av en bokpremie och söndagsbiljetter till årets bokmässa (gåva från Bok & bibliotek), delas ut till elever som inte har svenska som sitt första språk och som under året visat störst framsteg i att tillägna sig svenska. Urvalet av förtjänta elever sköts av respektive skolas personal. Uppskattningen från elever och lärare är mycket stor.

Den 30 oktober var vänföreningen för tredje året i rad tillsammans med Göteborgs Stad, Segerstedtinstitutet, Den globala Skolan och Lärarnas Riksförbund arrangör för en fortbildningsdag för lärare. Rubrik: ”Att erövra demokratin i vår tid – pedagogiska redskap och forskning”. Dagen är en kombination av föreläsningar och workshops. Tanken med upplägget är att de deltagande lärarna ska få kompetenspåfyllning och konkreta pedagogiska redskap att använda i klassrummet. Arrangemanget var mycket uppskattat av de cirka 50 lärare som deltog.

Vänföreningen ser som sin främsta uppgift, utöver att samla in medel till stiftelsen, att rekrytera nya medlemmar och att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen. Förutom att kalla till årsmöte skickar vi ut inbjudan till vårens Torgny Segerstedtföreläsning och till höstens utdelning av Frihetspennan. Dessutom skickar vi i december ut ett brev om årets verksamhet tillsammans med skriften Vilja frihet motstå våldet.

Vänföreningens styrelse är mycket tacksam för det stöd och den uppmuntran våra medlemmar ger oss. Vi tar gärna emot fler goda idéer om hur vi kan utveckla verksamheten ytterligare.