Förvaltningsberättelse 2015

VÄNFÖRENINGENS FEMTONDE VERKSAMHETSÅR

Vänföreningens till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 24 augusti 2000 och registrerades vid Skattemyndigheten den 10 november 2000.

Vänföreningens uppgift är enligt § 1 i stadgarna ”att stödja Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne vars ändamål är att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.”

Vänföreningen består av de fysiska och juridiska personer, som har inbetalat årsavgift eller på annat sätt stött vår verksamhet. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Årsmötet hölls den 27 maj i Torgny Segerstedtsalen, Göteborgs universitet. Vi inledde med att lyssna till en föreläsning av författaren Majgull Axelsson. Rubriken var ”Jag heter inte Miriam”. Därefter följde årsmötesförhandlingar.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Ledamöterna utses för en tid av tre år. Revisorerna utses för en tid av ett år.

På förslag av valberedningen omvaldes Anna Söderling och Thomas Erhag som ordinarie ledamöter för en tid av tre år. Styrelsens suppleant Piotr Kiszkiel invaldes till ordinarie ledamot för en tid av två år. Till suppleant omvaldes Lennart Engström och invaldes Isabell Schierenbeck, båda för en tid av tre år. Till auktoriserad revisor invaldes Gunilla Lönnbratt, PWC, och till revisorssuppleant omvaldes Gunnar Andersson, båda för en tid av ett år.

Till sammankallande i valberedningen valdes Börje Andersson och till ledamöter Ellen Andolf Steinwall och Monica Hirsch.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Elisabet Litsmark Nordenstam (ordförande), Maj-Britt Anckar, Anette Carlsson, Thomas Erhag, Anders Franck, Gunilla Ivarsson, Piotr Kiszkiel (avgick på egen begäran under hösten) och Anna Söderling.

Suppleanter: Lennart Engström och Isabell Schierenbeck.

Medlemsavgiften fastställdes till SEK 250 per år. Vänföreningen har under året haft 280 betalande medlemmar.

Utöver årsmötet har styrelsen under året haft fyra protokollförda sammanträden.

Tillsammans med Teatergruppen Teateri anordnade vi en föreställning av pjäsen ”Sophie Scholl” för högstadieelever vid Sollebrunns skola.

Under året har arbetsgruppen för kontakter med skolorna arbetat vidare. Många lärare och elever har besökt våra och stiftelsens arrangemang.

I samband med vårens skolavslutningar delade vi ut stipendier till elever som gjort stora framsteg i att tillägna sig svenska språket utan att ha det som sitt första språk.

Arbetsgruppen för arbetet med vår hemsida anstränger sig för att hålla den uppdaterad och informativ. Adressen är: www.torgnysegerstedt.se

Vänföreningen ser som sin främsta uppgift, utöver att samla in medel till stiftelsen, att rekrytera nya medlemmar och att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen. Förutom att kalla till årsmöte skickar vi ut inbjudan till vårens Torgny Segerstedtföreläsning och till höstens utdelning av Frihetspennan. Dessutom skickar vi i december ut ett brev om årets verksamhet tillsammans med skriften Vilja frihet motstå våldet.

Vänföreningens styrelse är mycket tacksam för det stöd och den uppmuntran våra medlemmar ger oss. Vi tar gärna emot fler goda idéer för att kunna utveckla vår verksamhet bättre.

Vänföreningens adress

Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

c/o Anckar, Nonnensgatan 5 B, Se-412 72 Göteborg

tfn 0707-75 79 12, epost: anckar@bredband.net

Vänföreningens plusgiro 17 35 11 – 7, bankgiro 5294-2182