Förvaltningsberättelse 2014

VÄNFÖRENINGENS FJORTONDE VERKSAMHETSÅR

Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 24 augusti 2000 och registrerades vid Skattemyndigheten den 10 november 2000.

Vänföreningens uppgift är enligt § 1 i stadgarna ”att stödja Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne vars ändamål är att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.”

Vänföreningen består av de fysiska och juridiska personer, som har inbetalat årsavgift eller på annat sätt stött vår verksamhet. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Årsmötet hölls den 22 maj i aulan, Göteborgs universitet. Vi inledde med att Thomas Hammarberg talade över ämnet: ”Europa, extremisterna och de utsatta minoriteterna.” Därefter följde årsmötesförhandlingar.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Ledamöterna utses för en tid av tre år. Revisorerna utses för en tid av ett år.

På förslag av valberedningen omvaldes Gunilla Ivarsson för en period av tre år. Till ny ordinarie ledamot för en tid av tre år invaldes Catrine Norrgård. Till auktoriserad revisor omvaldes Magnus Leijon, PWC och till revisorssuppleant omvaldes Gunnar Andersson.

Till sammankallande i valberedningen valdes Börje Andersson och till ledamöter Ellen Andolf Steinwall och Monica Hirsch.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Elisabet Litsmark Nordenstam, ordförande, Maj-Britt Anckar, Anette Carlsson, Thomas Erhag, Anders Franck, Gunilla Ivarsson, Catrine Norrgård (avgick på egen begäran under hösten), Anna Söderling. Suppleanter: Lennart Engström och Piotr Kiszkiel.

Utöver årsmötet har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden.

Medlemsavgiften fastställdes till SEK 250 per år.

Vänföreningen har under året haft 255 betalande medlemmar.

Under året har arbetsgruppen för kontakter med skolorna arbetat idogt. Många lärare och elever har besökt våra och stiftelsens arrangemang. Det har, enligt utsago, gett upphov till många givande och intressanta diskussioner i berörda skolor. Vi kommer att intensifiera vårt samarbete med de skolor där vi delar ut stipendier vid våravslutningen.

Arbetsgruppen för arbetet med vår hemsida anstränger sig för att hålla den uppdaterad och informativ.

Vänföreningen ser som sin främsta uppgift, utöver att samla in medel till stiftelsen, att rekrytera nya medlemmar och att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen.

Förutom att kalla till årsmöte skickar vi ut inbjudan till vårens Torgny Segerstedtföreläsning och till höstens utdelning av Frihetspennan. Dessutom skickar vi i december ut ett brev om årets verksamhet tillsammans med skriften Vilja frihet motstå våldet.

Vänföreningens styrelse är mycket tacksam för det stöd och den uppmuntran våra medlemmar ger oss. Vi tar gärna emot fler goda idéer för att kunna utveckla vår verksamhet bättre.

Vänföreningens adress: Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne c/o Anckar, Nonnensgatan 5 B, SE-412 72 Göteborg tfn 0707-75 79 12, e-post anckar@bredband.net

 

Hemsida: www.torgnysegerstedt.se

 

Vänföreningens plusgiro 17 35 11-7, bankgiro 5294-2182