Vänföreningens stadgar

För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24 augusti 2000.

Stadgarna fastställdes den 24 augusti 2000 och reviderades vid årsmötet den 18 maj 2016.

Allmänna bestämmelser

1 Ändamål

Vänföreningen ser som sin främsta uppgift att stödja Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne. Stiftelsens ändamål är att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet. Genom att stärka dessa värden motverkas undergrävande strömningar som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Stiftelsens ändamål kan också främjas genom att vänföreningen genomför informationsinsatser i Segerstedts anda och samlar in medel till stiftelsen.

En huvuduppgift är att rekrytera nya medlemmar till vänföreningen och att hålla dessa informerade om vad som händer i stiftelse och vänförening.

Vänföreningen skall verka för att den inrättade professuren vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn kan fortleva.

2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har inbetalat årsavgift. Om utträde och uteslutning ur föreningen stadgas i §§ 8 och 9.

3 Beslutande organ

Föreningens organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar av ordföranden och minst hälften av ledamöterna i förening, eller av det mindre antal ledamöter jämte ordföranden som styrelsen bestämmer.

5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

6 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

7 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

Föreningens medlemmar

8 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskap upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

9 Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Årsmötet

10 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast i maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, samt styrelsens eventuella förslag och inkomna förslag med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

11 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

12 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Vid stämman har varje medlem en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

13 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

14 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokollförare och rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. a) Val av ordförande för en tid av tre (3) år, b) val av övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter för en tid av tre (3) år med möjlighet till omval, c) val av revisorer, en ordinarie auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant, d) val av ledamöter till valberedningen.
 11. Behandling av medlems och/eller styrelsens förslag
 12. Övriga frågor.

15 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor begär det eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

Valberedning

16 Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av ordförande och två ledamöter. Valberedningens förslag skall, liksom övriga handlingar, vara tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Revisorer

17 Revision

Revisorer har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

18 Sammansättning

Styrelsen består av minst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter skall vara två (2).

Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre (3) år med möjlighet till omval.

Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig även övriga funktionärer och kan, om så bedöms lämpligt, utse särskild person att under styrelsens överinseende handha styrelsens löpande verksamhet.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning. Suppleant äger yttranderätt men icke rösträtt såvida de icke tjänstgör för ordinarie ledamot.

Styrelsen får utse hedersledamot.

19 Styrelsens åliggande

 När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen gällande lagar med bindande regler iakttages,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper och förbereda årsmötet.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra  (4) gånger per år. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av styrelsens ordförande. Kallelsen skall vara skriftlig, innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas och sändas ut till styrelsens ledamöter och suppleanter minst en (1) vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Protokoll skall föras vid varje sammanträde. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

20 Överskott

 Det eventuella överskott som uppstår efter ett räkenskapsår skall tillfalla Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne vars ändamål sammanfaller med föreningens.

 21 Fördelning av tillgångar vid föreningens upphörande

Om föreningen upphör skall samtliga tillgångar fördelas i enlighet med ändamålet för föreningen. Beslut om hur fördelningen skall ske fattas av årsmötet.