Förvaltningsberättelse 2016

VÄNFÖRENINGENS SEXTONDE VERKSAMHETSÅR

Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 24 augusti 2000 och registrerades vid Skattemyndigheten den 10 november 2000.

Ändamål enligt § 1 i stadgarna: ”Vänföreningen ser som sin främsta uppgift att stödja Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne vars ändamål är att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet. Genom att stärka dessa värden motverkas undergrävande strömningar som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Stiftelsens ändamål kan också främjas genom att vänföreningen genomför informationsinsatser i Segerstedts anda och samlar in medel till stiftelsen.

En huvuduppgift är att rekrytera nya medlemmar till vänföreningen och att hålla dessa informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen.

Vänföreningen skall verka för att den inrättade professuren vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn kan fortleva.”

Stadgarna fastställdes den 24 augusti 2000 En reviderad version godkändes enhälligt på årsmötet den 18 maj 2016.

Vänföreningen består av de fysiska och juridiska personer, som har inbetalat årsavgift eller på annat sätt stött vår verksamhet. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Årsmötet hölls den 18 maj i Torgny Segerstedtsalen, Göteborgs universitet. Vi inledde med att lyssna till en föreläsning av journalisten och författaren Ulrika Knutson. Rubriken var ”De farliga böckerna – litteratur inför rätta under 250 ”. Därefter följde årsmötesförhandlingar.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter skall vara två (2). Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre år med möjlighet till omval. Revisorerna utses för en tid av ett år.

På förslag av valberedningen omvaldes Elisabet Litsmark Nordenstam, Maj-Britt Anckar, Anette Carlsson och Anders Franck som ordinarie ledamöter för en tid av tre år. Isabell Schierenbeck invaldes från suppleant till ordinarie för en tid av två år. Till suppleanter för en tid av tre år invaldes Bernt Kjellander och Kristian Wedel.

Till auktoriserad revisor omvaldes Gunilla Lönnbratt, PwC och till revisorssuppleant invaldes Christoffer Cederholm, PwC, båda för en tid av ett år.

Till sammankallande i valberedningen valdes Börje Andersson och till ledamöter Ellen Andolf Steinwall och Monica Hirsch.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Elisabet Litsmark Nordenstam, ordförande, Maj-Britt Anckar, Anette Carlsson, Thomas Erhag, Anders Franck, Gunilla Ivarsson, Isabell Schierenbeck och Anna Söderling. Suppleanter: Bernt Kjellander och Kristian Wedel.

Medlemsavgiften fastställdes till SEK 250 per år. Vänföreningen har under året haft 270 betalande medlemmar.

Utöver årsmötet har styrelsen under året haft fyra protokollförda sammanträden.

I samband med skolavslutningen i juni delade vi, tillsammans med Willinska Stiftelsen, ut stipendier till elever i Katrinelundsgymnasiet, Hjällboskolan, Frölundaskolan, Gårdstensskolan och Långmosseskolan. Stipendiet, som består av en bokpremie och söndagsbiljetter till årets bokmässa (gåva från Bok & bibliotek), delas ut till elever som inte har svenska som sitt första egna språk och som under året visat störst framsteg i att tillägna sig svenska. Urvalet av förtjänta elever sköts av respektive skolas personal. Intresset från elever och lärare är mycket stort.

Den 1 november var vänföreningen tillsammans med Göteborgs Stad, Segerstedtinstitutet, Den globala Skolan och Lärarnas Riksförbund arrangör för en fortbildningsdag för lärare på temat ”Att erövra demokratin i vår tid.” Deltagarna fick ta del av forskning, aktuella exempel och användbara pedagogiska verktyg för den egna undervisningen. Arrangemanget var mycket uppskattat av det 60-tal lärare som deltog.

Vänföreningen ser som sin främsta uppgift, utöver att samla in medel till stiftelsen, att rekrytera nya medlemmar och att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i stiftelsen och vänföreningen. Förutom att kalla till årsmöte skickar vi ut inbjudan till vårens Torgny Segerstedtföreläsning och till höstens utdelning av Frihetspennan. Dessutom skickar vi i december ut ett brev om årets verksamhet tillsammans med skriften Vilja frihet motstå våldet.

Vänföreningens styrelse är mycket tacksam för det stöd och den uppmuntran våra medlemmar ger oss. Vi tar gärna emot fler goda idéer för att kunna utveckla vår verksamhet bättre.

Vänföreningens adress

Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

c/o Anckar, Nonnensgatan 5 B, 412 72 Göteborg

tfn 0707-75 79 12, epost: anckar@bredband.net

Vänföreningens plusgiro 17 35 11 – 7, bankgiro 5294-2182