Tre universitetsuppsatser, skrivna i Torgny Segerstedts anda, belönades med stipendier i samband med Frihetspenneceremonin den 26 oktober. Mottagarna Pascal Andréasson, Karin Ek Thorbjörnsson och Shreeya Pillai var på plats för att presentera sina arbeten.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne utlyser varje år tre stipendier på vardera 3000 kronor till uppsatsskrivare på C- eller D-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.

I år hade 13 uppsatser skickats in som bedömdes av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh, professor emeritus Hain Rebas och professor Mats Andrén.

Här är 2020 års pristagare, som alla medverkade vid ceremonin för Frihetspennan 2020 för att presentera sina arbeten.

Pascal Andréasson studerar idéhistoria vid Umeå universitet och belönas för uppsatsen Pingströrelsen – en tyst pacifistisk folkrörelse. Läs den här!

I sin motivering skriver juryn: “Pascal Andréasson genomför i sin välskrivna text en noggrann diskursanalys av begrepp som nation, internationalism och föreställda politiska gemenskaper. Uppsatsen behandlar segerstedtska frågor; samvete, civilkurage, fred och försvar, yttrandefrihet och religionsfrihet.”

– Jag känner mig djupt hedrad och väldigt tacksam att ni vill hedra denna kandidatuppsats med ert pris, sa Pascal Andréasson vid stipendieutdelningen och höll ett intressant anförande om frikyrkans ofta bortglömda roll inom den svenska pacifismen.

Karin Ek Thorbjörnsson fick stipendium för en uppsats inom ämnet statsvetenskap vid Göteborgs universitet, A Balancing Act? A study on Sweden´s ambivalence in responding to pressure from the Chinese embassy. Läs den här!

Juryn motiverade sitt val: “Karin Ek Thorbjörnsson tar i sin intervju-undersökning väldokumenterat upp ett hög-aktuellt ämne: journalistisk integritet, yttrandefrihet, demokratiska principer och – när internationellt samarbete blir politiskt och ekonomiskt asymmetriskt – reaktionerna inför en stormakts försök till påtryckningar på svensk press.”

– Det är oerhört viktigt att prata om hur en stor supermakt försöker ingripa och manipulera demokratiska institutioner, sa Karin Ek Thorbjörnsson i sitt anförande om sin masteruppsats där hon intervjuat svenska journalister och forskare om hur Kina vill tysta svenska medier. Hennes främsta slutsats var att journalisterna i undersökningen inte minskat sin granskning av Kina, trots påtryckningarna.

Shreeya Pillai läser en mastersutbildning i Social Work and Human Rights vid Göteborgs universitet där hon skrivit uppsatsen A multi-level study of the influence of the media and internet on attitudes towards homosexuality. Läs den här!

Uppsatsen belönas med motiveringen: “Shreeya Pillai, in her far-reaching, analytical, and very well documented thesis, investigates the relations between freedom of expression, internet use and the media roles in forming attitudes and perceptions on homosexualility, standard norms, democracy and human rights.“

Jag hoppas att min uppsats kan bidra till att främja pressfrihet, precis som Stiftelsen gör, sa Shreeya Pillai i sin föreläsning. Hon har studerat sambandet mellan pressfrihet, internetvanor och attityder gentemot homosexualitet genom att analysera svar från 77 000 respondenter i 54 länder som ingår i undersökningarna World Values Survey and Varieties of Democracy Institute. I uppsatsen finner hon att människor som är aktiva internetanvändare får en mer positiv inställning till homosexualitet om de bor i länder med fria medier – men att det omvända förhållandet gäller i länder där medier är ofria.

Juryns ordförande Ulla Berglindh är väldigt imponerad av de uppsatser som lämnats in i år:

– ­Det är alltid en stor glädje att läsa insända bidrag. Eftersom alla texterna är godkända och examinerade behöver vi läsare inte bekymra oss om slikt vi i vanliga fall bekymrar oss om: formalia, akribi, språkriktighet, vetenskaplighet, utan istället fröjdas över att så många unga studenter väljer så viktiga ämnen och undersöker och skriver i verklig segerstedtsk anda, säger hon.

Läs mer här om de uppsatser som belönats tidigare år.