Stadgar för Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 • 1 Firma
  Stiftelsens namn är Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne.
 • 2 Stiftelsens ändamål
  Stiftelsen har till ändamål att främja tvärvetenskaplig forskning inom bl.a. samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bl a kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.

Ett betydelsefullt medel för att tillgodose Stiftelsens ändamål är att aktivt verka för och på sikt ekonomiskt bidraga till att en professur, med den inriktning som utgör Stiftelsens ändamål, blir möjlig att inrätta vid Göteborgs Universitet i Torgny Segerstedts namn.

 • 3 Stiftelsens säte
  Stiftelsen skall ha sitt säte i Göteborg.
 • 4 Styrelse
  Sammansättning
  Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse som består av minst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter skall vara tre (3).

Av ledamöterna skall Göteborgs Universitetsstyrelse, Styrelsen för västra avdelningen inom Sveriges Advokatsamfund samt Publicistklubbens Västra Krets utse minst var sin ledamot.

Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre (3) år med möjlighet till omval. Styrelsen utser inom sig en ordinarie ledamot att vara ordförande. Styrelsesuppleanter äger yttranderätt men icke rösträtt såvida de icke tjänstgör för ordinarie ledamot.

Styrelsen utser inom sig även övriga funktionärer och kan, om så bedöms lämpligt, utse särskild person att under styrelsens överinseende handha styrelsens löpande verksamhet.

Sammanträden
Styrelsen skall sammanträda minst två (2) gånger per år. Ordförande skall i övrigt tillse att sammanträden hålls när så erfordras eller när en ordinarie styrelseledamot så begär.

Kallelser
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av styrelsens ordförande.Kallelsen skall vara skriftlig, innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas och sändas ut till styrelsens ledamöter och suppleanter minst två (2) veckor före sammanträdet.

Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Protokoll
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

 • 5 Firmateckning
  Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och minst hälften av ledamöterna i förening eller av det mindre antal ledamöter jämte ordföranden som styrelsen bestämmer.
 • 6 Medelsförvaltning m.m.
  Stiftelsens kapital skall placeras så att god säkerhet för kapitalets fortbestånd finnes samtidigt som skälig avkastning erhålles.

Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltning samt tillser att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar en tillfredsställande kontroll. För Stiftelsen skall föras räkenskaper i den ordning som föreskrives i lag.

 • 7 Utdelning
  Stiftelsen äger utdela av sitt överskott på kapitalet sedan reservering gjorts av medel motsvarande det aktuella årets penningvärdeförändring. Det åligger Stiftelsen att på lämpligt sätt årligen följa upp på vilket sätt utdelade medel kommit till användning och kontrollera att användningssättet överensstämmer med Stiftelsens ändamål.
 • 8 Verksamhetsår
  Stiftelsens verksamhetsår skall vara kalenderår.
 • 9 Revision
  För granskning av styrelsens förvaltning och styrelsens räkenskaper skall styrelsen utse en ordinarie revisor och en revisorsuppleant för en tid av två (2) år. Revisorn skall vara auktoriserad.

Styrelsens räkenskaper och styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall före utgången av nästföljande mars månad överlämnas till revisorn. Före utgången av maj månad skall revisionen vara avslutad och berättelse däröver avgiven.

 • 10 Ändring av stadgarna
  Stiftelsens stadgar får ändras endast genom ett enhälligt styrelsebeslut. Ändring av § 2 om Stiftelsens ändamål samt av föreskrifterna i denna paragraf får icke ske.
 • 11 Registrering
  Styrelsen skall, senast sex månader efter det att Stiftelsen bildats, anmäla den för registrering till Länsstyrelsen i Göteborg- och Bohus län och stå under dess tillsyn enligt 1994 års Stiftelselag.