Förvaltningsberättelse 2016

STIFTELSENS TJUGOFÖRSTA VERKSAMHETSÅR

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 11 april 1996 efter ett upprop i oktober 1995.

 Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja tvärvetenskaplig forskning inom bl a samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bl a kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.

 Gästprofessuren

innehades under år 2015 och fram till februari 2016 av David Altman, professor i statsvetenskap vid Pontificia Universidad Catolica de Chile.

Från och med den 15 augusti 2016 fram till den 1 juni 2017 innehas professuren av professor Sami Adwan, verksam vid Universitetet i Bethlehem och Universitetet i Hebron, där han undervisar och forskar. Hans placering här är vid utbildningsvetenskapliga fakulteten och med bas vid Segerstedtinstitutet.

 Segerstedtföreläsningen

Årets Torgny Segerstedtföreläsning hölls den 31 mars av författaren Anders Johnson. Han talade över ämnet ”Invandrarna som byggde Sverige”.

 Stipendier

I samband med vårens skolavslutningar delade vi, i samarbete med Willinska Stiftelsen, ut stipendier till elever som gjort stora framsteg i att tillägna sig svenska språket – utan att ha det som sitt första egna språk. De skolor vi valde var: Katrinelundsgymnasiet, Frölundaskolan, Hjällboskolan, Gårdstensskolan och Långmosseskolan. Stipendiet består av en bokpremie och söndagsbiljetter till årets bokmässa (gåva från Bok & Bibliotek). Urvalet av förtjänta elever sköts av respektive skolas personal. Intresset från elever och lärare är mycket stort.

 Utställning på Stadsbiblioteket

I september hade vi en utställning på stadsbiblioteket om ”Ragnvald Blix, karikatyrtecknaren som utmanade Hitler”. Utställningsansvarig var Rikke Petersson. Hon är också författare till en nyutkommen bok med samma titel.

 Paneldebatt

I oktober arrangerade vi i Torgny Segerstedtsalen vid Göteborgs universitet en paneldebatt med anledning av att tryckfrihetsförordningen firade 250 års-jubileum. Rubriken var: ”Vad händer med det fria ordet i The Post Truth Society?”. Debattdeltagare var Heidi Avellan, Lisa Bjurwald , Oisin Cantwell och Sophia Djiobaridis. Samtalet leddes av Erik Blix.

 Frihetstonen

Laleh utsågs år 2015 till mottagare av Frihetstonen. Först i samband med den konsert hon höll i oktober 2016 på Scandinavium fick vi tillfälle att överlämna priset till henne. Motiveringen löd:”Laleh får 2015 års Frihetston för att hon med sin unika röst talar till flera generationer men också för att hon är en lysande representant för fritt tänkande och frispråkiga människor med en självklar känsla för rättvisa. Hennes musik är både fri och befriande, den träffar åhöraren i hjärtat och väcker tanken”.

Laleh var rörd och tacksam för utmärkelsen.

 Torgny Segerstedts Frihetspenna

Den 24 november utdelades frihetspennan till Gabriel Byström. Motiveringen löd:”Gabriel Byström har försvarat och förklarat kulturens och journalistikens roll i värnet av det fria ordet. Han har tidigt insett och med skärpa beskrivit och analyserat de nationalistiska och fascistiska strömningarna i Europa. Under sin tid som kulturchef på Göteborgs-Posten har han stått för en journalistik präglad av saklighet och integritet som vinner respekt och som ger genklang i kultur- och samhällsdebatten. Därför tilldelas Gabriel Byström Torgny Segerstedts frihetspenna för år 2016.”

I samband med utdelningen fick vi lyssna till en föreläsning av Gabriel Byström. Rubriken var:”Hoten mot demokratin i Europa.”

 Uppsatser på C-nivå

Vid denna ceremoni utdelades också stipendier och diplom till tre förtjänta uppsatsskrivare på C-nivå. Mottagare var Lisa Gastaldi, Niclas Holmgren Persson och Patrik Westraeus.

 Jubileumsår

Eftersom vi år 2016 firade 20-årsjubileum av stiftelsens tillkomst hade vi en del aktiviteter utöver de vanliga, vilket framgår av ovanstående. Vår årliga skrift blev en jubileumsskrift, vilken uppskattats av många.

 Styrelse

Ordförande: Mikael Romanus t o m 30 mars. Därefter Sara Stendahl.

Vice ordförande: Monica Påhlsson t o m 2 juni. Därefter Ulla Berglindh.

 Ordinarie ledamöter: Erik Blix, Anders Franck, Anders Johnson t o m 25 april, Helena Lindholm, Monica Påhlsson fr o m 2 juni, Maria Sköld.

 Suppleanter: Aaron Israelson, Birgitta Skarin Frykman och Daniel Poohl.

 Styrelsen har under året haft sex sammanträden.

 Stiftelsens adress c/o ordförande

Sara Stendahl, Malmgatan 11, 476 71 Västra Frölunda

Tfn 031-300 82 41 eller 0709-82 84 18

Förvaltare

Maj-Britt Anckar, Nonnensgatan 5 B, 412 72 Göteborg

Tfn 0707-75 79 12, e-post: anckar@bredband.net

Hemsida: www.torgnysegerstedt.se

Stiftelsens bankgiro 5988-6416