Att arbeta med värderingar i skolan

Alla skolor ska arbeta mot främlingsfientlighet och rasism, det framgår av Skollagen. Här har vi samlat länkar och inspiration från myndigheter, forskare och ideella organisationer.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet som ska bevaka ungas rättigheter utifrån Barnkonventionen. Bland annat har de gjort en studie av vad som lockar unga in i våldsbejakande extremism.

Berättarministeriet är en oberoende stiftelse som låter unga skapa för att bli trygga i det skrivna ordet och ha förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter.

Europarådet har gett ut lärarhandledningen Undervisa om kontroversiella frågor, som finns på flera språk, inklusive svenska.

Expo är en stiftelse som arbetar mot intolerans genom forskning, utbildning och olika publikationer, däribland tidningen Expo.

First Draft News är en ideell organisation som på sin sajt har en massa bra verktyg för den som vill kunna skilja på sant och falskt i cyberrymden. På engelska.

Forum för levande historia är en statlig myndighet som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor publicerar kunskapsöversikter och annat material för personer som arbetar med ungdomar. Bland annat behandlas extremism ur ett genusperspektiv. Myndigheten har även gett ut Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.

Nationella samordnare mot våldsbejakande extremism hade mellan 2014 och januari 2018 regeringens uppdrag att förbättra samverkan i arbetet mot våldsbejakande extremism. Det finns fortfarande matnyttig information på hemsidan.

New Connexion Utbildning drivs av den ideella organisation New Connexion och Lärarnas riksförbund för att ge lärare kompetensutveckling kring frågor om rasism och intolerans.

Opus Place, vid KTH, har tillsammans med Segerstedtinstitutet startat en utbildning för lärare om hur man kan undervisa för demokrati och mot rasism.

OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, har utvecklat Guidelines for Educators on Countering Intolerance and Discrimination against Muslims: Adressing Islamophobia through Education.

Peaceworks är en ideell fredsorganisation för unga.

Podcast: Prata rasism är en podd från Forum för levande historia där olika rasismforskare ger sin syn på vad rasism egentligen är.

Raoul Wallenberg Academy grundades av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren, för att stödja unga att visa mod och civilkurage i Raoul Wallenbergs anda.

Reforminstitutet och Arena Idé har samlat forskning om invandring under rubriken Våga ta debatten.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter berättar om hur regeringen arbetar med människorättsfrågor. Här finns allt från remissvar och regeringsrapporter till konventionstexter.

Rättviseförmedlingen är en guldgruva när det gäller att hitta experter för att ge en så mångsidig och rättvis bild av världen som möjligt.

Samtalsaktivisterna vill stimulera till riktiga, lyssnande samtal om svåra frågor. På deras hemsida finns tips och verktyg.

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet ska bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer. Institutet stöder även kommuner som arbetar utifrån den så kallade Kungälvsmodellen/Toleransprojektet.

Skolverket är en statlig myndighet för skolförvaltning. Till skolans uppgift hör att motverka rasism och främja respekt för allas lika värde. Myndigheten har mycket material och information på sin hemsida.

Statens medieråd är en statlig myndighet som bland driver kampanjen No Hate Speech Movement och informerar om källkritik.

Teskedsorden är en ideell förening som arbetar för att främja tolerans bland unga, erbjuder bland annat kostnadsfritt material och ordnar utbildningar.

Toleransprojektet är en metod för skolors arbete mot våldsutövande och rasistiska ideologier och strukturer, läs mer om den på Segerstedtinstitutets hemsida. Berättelser från elever som deltagit i utbildningen finns här. Modellen startade i Kungälv, arbetet där har utvärderats och även beskrivits i en akademisk uppsats.

Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet (tidigare Unga muslimer mot antisemitism) är en ideell förening som vill motverka antisemitism, islamofobi, antiziganism och främlingsfientlighet bland unga och vuxna.

Viralgranskaren är en undersajt till Metro som kollar om nyheter som får stor viral spridning verkligen är sanna. Bland annat finns en varningslista över bluff- och satirsajter. År 2017 tog Viralgranskaren initiativ till Källkritikens dag den 13 mars.